La déclaration de la Coalition athée (Pologne) sur la célébration de la canonisation de Jean-Paul II en Pologne

Publié le 26 Avril 2014

La déclaration de la Coalition athée (Pologne) sur la célébration de la canonisation de Jean-Paul II en Pologne

L'association « La Coalition Athée » se sent obligée de protester contre l'attribution du rang d'un événement officiel à la célébration de la canonisation de Jean-Paul II en Pologne .


La canonisation est un acte strictement religieux , pratiqué par l'Église catholique romaine . Le processus d'élévation est soumis à la présentation de deux cas documentés de miracles attribués à l'intercession auprès de Dieu du candidat à la sainteté . Nous ne remettons pas en question le droit des croyants de pratiquer leur culte selon principes de leur religion . Cependant , l'affirmation des miracles ou d'autres manifestations de la pensée magique , comme la tristement célèbre prière pour la pluie au parlement polonais, par les autorités publiques , y compris les plus hauts autorités de l'Etat , dont le Parlement polonais , le Président et le Premier ministre , constitue la promotion par  l'état des attitudes irrationnelles,  contraires aux opinions scientifiques et aux aspirations de la société instruite .


De même, la société polonaise moderne en voie de laïcisation rejette le  dogmatisme et  le conservatisme extrême imposés par l'Église catholique , qui violent les droits humains , en particulier les droits des femmes et des homosexuels , ainsi que limitent les libertés et les droits civils dans la sphère de la liberté de conscience, de parole et d'expression, en discriminant   personnes d'autres confessions ou athées . Cela est dû à l'appropriation du système juridique par la  religion catholique  ou à la violation de la loi, y compris de la Constitution et d'autres actes juridiques , tels la loi sur les garanties de la liberté de conscience et de religion . Dans ce contexte , il est impossible de ne pas mentionner le rôle que Jean-Paul II a joué dans le processus de la déformation confessionnelle des principes de la vie politique et social en Pologne .


La reconnaissance et le respect pour la personne de Karol Wojtyla est une affaire privée de chacun  et chacune. Nous laisserons les historiens répondre à la question si Jean-Paul II fut une icône de la liberté , un homme providentiel , un héros national et un grand patriote. Aujourd'hui, le servilisme   du gouvernement polonais envers un État étranger - Vatican pour réaliser le spectacle de sa propagande soulève la désapprobation de nombreux citoyens. La Constitution polonaise nous garantit la neutralité de l'Etat et son autonomie par rapport à l'Eglise . Le comportement des autorités officielles polonaises , y compris la pression exercée sur le Parlement pour obtenir l'adoption par acclamation d'une résolution de gratitude  pour cause de la canonisation de Jean- Paul II , constitue une atteinte à la lettre et à l'esprit de la Constitution.  Le proteste se lève aussi contre les dépenses énormes dont le montant n'est pas divulgué au public pour financer la célébration de la canonisation de Jean Paul II en Pologne et qui sera couvert avec l'argent des contribuables polonais.


Nous exigeons que la canonisation de Jean-Paul II soit reconnu comme un acte purement religieux ,  auquel un état ​​neutre ne peut pas donner une dimension politique . Nous appelons les autorités de l'état à se conformer aux normes de l' État démocratique de droit dans lequel aucun citoyen n'est ni favorisé ni discriminé à cause de la foi professée ou de l'absence de celle-ci , et son identité nationale n'est pas liée à la religion .

 

en polonais.

Stanowisko Stowarzyszenia KOALICJA ATEISTYCZNA w sprawie obchodów kanonizacji Jana Pawła II Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna czuje się w obowiązku zaprotestować przeciwko nadawaniu obchodom kanonizacji Jana Pawła II statusu wydarzenia państwowego w Polsce. Kanonizacja jest aktem stricte religijnym, praktykowanym w Kościele Rzymskokatolickim, w którym proces tzw. wyniesienia na ołtarze jest uzależniony od przedstawienia udokumentowanego przypadku cudownego uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu u Boga kandydata na świętego. Nie kwestionujemy prawa ludzi wierzących do praktykowania religii zgodnie z dogmatami ich wiary. Uważamy jednak, że afirmowanie przez autorytet władzy publicznej, w tym najwyższych organów władzy państwowej, jakimi są Sejm RP, Prezydent i Premier RP, cudów czy innych przejawów myślenia magicznego, np. osławionej modlitwy o deszcz w polskim parlamencie, stanowi promowanie przez państwo postaw irracjonalnych, sprzecznych z poglądami naukowymi i aspiracjami wykształconego społeczeństwa. Podobnie odrzucana jest przez laicyzujące się nowoczesne społeczeństwo polskie dogmatyczna i skrajnie zachowawcza nauka kościoła katolickiego, która godzi w prawa człowieka, w szczególności w prawa kobiet oraz osób homoseksualnych, a także ogranicza wolności i prawa obywatelskie w sferze wolności sumienia, słowa i ekspresji, dyskryminując osoby innych wyznań bądź bezwyznaniowe. Dzieje się tak za sprawą zawłaszczenia prawa państwowego przez jedną opcję światopoglądową – wyznanie rzymskokatolickie – bądź z naruszeniem tego prawa, w tym Konstytucji i innych aktów prawnych, np. Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o roli, jaką odegrał Jan Paweł II w procesie wyznaniowej deformacji życia politycznego i zasad współżycia społecznego w Polsce. Uznanie i szacunek dla osoby Karola Wojtyły jest prywatną sprawą każdego człowieka. Traktowanie Jana Pawła II jako ikony wolności, męża opatrznościowego, bohatera narodowego i zasłużonego patrioty pozostawiamy ocenie historyków. Dziś czołobitna postawa przedstawicieli państwa polskiego wobec propagandowego przedsięwzięcia rządu obcego państwa – Watykanu budzi dezaprobatę wielu obywateli. Polska Konstytucja gwarantuje państwu neutralność światopoglądową i autonomię wobec Kościoła. Zachowanie oficjalnych władz RP, w tym presja na uchwalenie przez Sejm RP w trybie aklamacji uchwały dziękczynnej w sprawie kanonizacji Jana Pawła II, zaprzecza literze i duchowi Konstytucji. Sprzeciw budzą także ogromne, a nieujawnione publicznie koszty obchodów kanonizacji w Polsce, które zostaną pokryte z pieniędzy polskiego podatnika. Domagamy się traktowania kanonizacji Jana Pawła II jako aktu czysto religijnego, który w państwie neutralnym światopoglądowo nie może mieć wymiaru politycznego. Wzywamy władze rządowe i samorządowe do przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa, w którym żaden obywatel nie jest ani uprzywilejowany, ani dyskryminowany ze względu na wyznawaną wiarę lub jej brak, a jego tożsamość narodowa nie jest związana z religią.

Rédigé par Libre Pensée 72

Publié dans #laïcité

Repost 0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article